Menu

Deklaracja dostępności

dla strony internetowej www.instytutkultury.pl

Wrocławski Instytut Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-04-17.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-22.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Wrocławskiego Instytutu Kultury, sekretariat@instytutkultury.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Kultury
Adres: ul. Świdnicka 8b, 50-067 Wroclaw
E-mail: sekretariat@instytutkultury.pl
Telefon: +48 71 71 27 575

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku Wrocławskiego Instytutu Kultury przy ul. Świdnickiej 8B we Wrocławiu prowadzi ogólnodostępne wejście od ul. Świdnickiej przez szklane drzwi o szerokości 100 cm, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Przy wejściu znajduje się znacznik ToTuPoint. Do dyspozycji gości jest także wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego przez szklane drzwi o szerokości 90 cm, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Liczba stopni do pokonania wynosi zero. Liczba stopni przed wejściem głównym wynosi cztery, za wejściem zero. W budynku nie ma obszarów kontroli. Przy obu wejściach, wewnątrz budynku znajdują się tyflomapy parteru.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Z holu głównego można dostać się do wszystkich niezbędnych dla gości pomieszczeń. Na parterze znajdują się: toalety, w tym toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, kawiarnia, sala konferencyjna oraz biura. Na poziomy -1 (sala warsztatowa) oraz +1 (sekretariat i biura) można dostać się windą osobową lub schodami. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Z racji na to, że wejście do budynku jest na poziomie chodnika, nie ma potrzeby stosowania pochylni. Pomieszczenie jest przystosowane dla osób niesłyszących i niedosłyszących. W trakcie wydarzeń wykorzystywana jest pętla indukcyjna. W sekretariacie na 1 piętrze można skorzystać z usługi tłumaczenia na PJM online. Przy wejściu do budynku od ul. Świdnickiej znajduje się znacznik ToTuPoint.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami:
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawności znajdują się na ulicy Szewskiej, naprzeciwko sklepu Kameleon, ok. 160 m od budynku Wrocławskiego Instytutu Kultury.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Możliwość wejścia z psem asystującym:

Komfortka:
W klubokawiarni Barbara znajduje się komfortka – pomieszczenie, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą w godny i komfortowy sposób zostać przewinięte i przebrane. Pomieszczenie to dostępne jest na parterze budynku, w toalecie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje

  • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): http://instytutkultury.pl/wp-content/uploads/2023/02/Informacja-o-Wroclawskim-Instytucie-Kultury_ETR.pdf
  • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://youtu.be/qAEuEuALzlk
  • Sporządzono na podstawie audytu dostępności architektonicznej Fundacji TUS
  • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.