Menu

Polityka prywatności

serwisów internetowych prowadzonych na stronach pod adresem: www.instytutkultury.plwww.nocliteratury.pl, www.ruska46.pl oraz ncloud.instytutkultury.pl ( dalej „Serwisy WIK”)
 1. Samorządowa instytucja kultury pod nazwą Wrocławski Instytut Kultury z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem 44/2023, posiadającą NIP  8971916272, REGON 524047668 (zwana dalej: WIK lub administrator) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników prowadzonych przez nią serwisów, zmieszczonych w szczególności pod adresami: www.instytutkultury.plwww.nocliteratury.pl, www.ruska46.pl oraz ncloud.instytutkultury.pl , dalej „Serwisy WIK”. W związku z tym przedstawiamy dokument określający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w/w Serwisów WIK.
 2. Podstawę prawną dla wprowadzenia niniejszej Polityki prywatności stanowi ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO).
 3. Z uwagi na fakt, że WIK prowadzi także działalność polegającą na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.), a także w zakresie tworzenia i publikacji wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej, a do działalności tej, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  nie stosuje się przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679 (RODO), zasad wskazanych w  niniejszej Polityce Prywatności,  a odnoszących się do w/w wskazanych postanowień  RODO, nie stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą działalności WIK  polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.4) oraz wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej.
I. Informacje wstępne
 1. Właścicielem Serwisów WIK jest samorządowa instytucja kultury pod nazwą Wrocławski Instytut Kultury z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem 41/2022 posiadającą NIP 897-190-17-96, REGON 521105750 (zwana dalej: WIK lub Administrator).
 2. Dane publikowane w Serwisach WIK mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba, że konkretny Regulamin świadczenia usług stanowi wyraźnie inaczej.
 3. WIK posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisach WIK danych. Wykorzystywanie danych ze stron zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody WIK.
 4. WIK w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisów WIK.
 5. WIK dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy WIK przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Niezależnie od powyższego, WIK dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe zawsze były:
 6. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 7. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 8. przechowywane nie dłużej niż to konieczne;
 9. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 10. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
II. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
 1. Dane Użytkowników serwisów WIK przetwarzane są przez WIK w zależności od podstawy ich przetwarzania, w różnych celach. W szczególności WIK przetwarza dane użytkowników Serwisów WIK:

  1.1 W celu wykonania przez WIK obciążających ją zobowiązań prawnych, a tu wynikających z przepisów zobowiązujących WIK do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej i rozliczeń z tytułu należności podatkowych i publicznoprawnych, z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych na rzecz Użytkowników, czy też zapewnienia Użytkownikom Serwisów WIK możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Serwisów WIK – przez czas każdorazowo wynikający z konkretnego przepisu prawnego – jak np. obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji na cele podatkowe, obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

  1.2 W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez nią Użytkownikiem Serwisu WIK , w tym np. umowy o świadczenie usług polegającej na dostawie na rzecz Użytkownika określonych treści, jak materiały prasowe, newslettera, umowy umożliwiającej użytkownikom Serwisów WIK korzystanie z funkcjonalności umożliwiających zamieszczanie w serwisach materiałów własnych użytkowników w tym w wykonaniu zobowiązań wynikających z przebiegu Konkursów organizowanych na stronach Serwisów WIK – na czas obowiązywania umowy, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością dochodzenia roszczeń z umowy lub prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej.

  1.3 W celu monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania serwisów WIK, a także zapewnienia ich Użytkownikom wsparcia technicznego i serwisowego, w tym informowania o zakresie świadczonych Użytkownikowi usług, awariach i zagrożeniach bezpieczeństwa – na czas korzystania przez Użytkownika z Serwisów WIK , a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania przestrzegania prawa w sieci.

  1.4 W celu zapobiegania nadużyciom i naruszaniu przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisów WIK – na czas korzystania przez Użytkownika z Serwisów WIK, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania przestrzegania prawa w sieci.

  1.5 W celu ustalania obrony i dochodzenia roszczeń przysługujących WIK– na czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia tych roszczeń, a także ich egzekwowania, w szczególności wynikający z przepisów o ich przedawnieniu, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawa prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej.

  1.6 W celu marketingu bezpośredniego usług i  produktów własnych, a także realizowanego w cudzym imieniu, na czas trwania umowy lub korzystania z serwisów WIK, a na podstawie odrębnej zgody – w zakresie i na czas, na jaki jej udzielono.

  1.7 W celach analitycznych, badawczych i rozwojowych, sporządzania zestawień, statystyk, prowadzenia badań, ankiet porównawczych, na potrzeby wewnętrzne WIK, np. w zakresie doskonalenia Serwisów WIK i świadczonych za ich pośrednictwem usług, jak również na podstawie oddzielnych Regulaminów i plebiscytów w celach prowadzenia badań nad konkretną marką lub produktem – na czas trwania umowy lub korzystania z serwisów WIK, a na podstawie odrębnej zgody – na czas na jaki jej udzielono, zaś w przypadku danych zanonimizowanych na czas nieograniczony.
 2. WIK przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów WIK wyłącznie, wtedy, gdy jest to zgodne z prawem, wyłącznie na czas niezbędny do realizacji konkretnego celu przetwarzania i wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden warunków opisanych w ustępach 2.1)–2.5) poniżej.

  2.1 WIK przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów WIK w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
  W takim przypadku wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne. WIK informuje Użytkowników każdorazowo czy wyrażenie zgody niezbędne jest do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Użytkownika, lub też czy od jej udzielenia uzależnione jest osiągnięcie konkretnego celu, dla którego odbierana jest zgoda. Wyrażenie przez Użytkownika Serwisów WIK zgody na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, a zgoda taka może zostać w dowolnym momencie cofnięta przez Użytkownika, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, WIK będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika serwisów WIK wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania przez WIK obowiązków prawnych lub uzasadnionego prawnie interesu WIK, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez WIK czy też w celu dochodzenia roszczeń lub uchronienia się przez WIK przed roszczeniami i innymi negatywnymi skutkami, np. karami urzędowymi.

  2.2 WIK nie oczekuje od Użytkowników Serwisów WIK przekazywania WIK tzw. danych wrażliwych (danych o szczególnym charakterze, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), ani wyrażenia przez nich zgody na to przetwarzanie.Jeżeli jednak Użytkownik podejmuje decyzję o przekazaniu lub/i opublikowaniu takich danych, co może nastąpić np. poprzez dobrowolne przekazywanie przez Użytkownika takich danych w toku  konkursow realizowanych w serwisach WIK lub dyskusji prowadzonych na forach, o ile serwisy posiadają takie funkcjonalności, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie i celu w jakim sam zamieścił je w serwisie i opublikował. (podstawa prawna art. 9 ust. 2 pkt a) RODO). WIK nie przetwarza takich danych w żadnym innym celu, ani w żaden inny sposób.

  2.3 WIK przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów WIK w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).
  W takim przypadku WIK przetwarza Dane Użytkowników Serwisów WIK zarówno w przed zawarciem umowy (w tym umowy umowy świadczenia usług drogą elektroniczną): np. w celu opracowania dla Użytkownika konkretnej oferty, przekazania mu informacji o warunkach świadczenia usługi, jak i w trakcie zawarcia i obowiązywania umowy: w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy, w tym w celu wykonania i egzekwowania wykonania obciążających Strony obowiązków, w celu rozpatrywania składanych reklamacji , zaś po jej rozwiązaniu, może je przetwarzać wyłącznie na innej podstawie prawnej, w celu i wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania przez WIK obowiązków prawnych lub uzasadnionego prawnie interesu WIK, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez WIK czy też w celu dochodzenia roszczeń.

  2.4 WIK przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów WIK w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WIK (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
  W takim przypadku zakres takiego obowiązku, szczegółową podstawę prawną takiego przetwarzania jej cel i okres przetwarzania wskazują każdorazowo konkretne przepisy prawne, jak np. przepisy dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji, informowania uprawnionych do tego służb i organów o naruszeniu prawa.

  2.5 WIK przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów WIK w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt d) RODO).
  W takim przypadku WIK przechowuje np. dane, których utrata mogłaby mieć dla Użytkownika Serwisów WIK negatywne konsekwencje, jak np. dowody wykonania przez Użytkownika obciążających go płatności (z tytułu usług świadczonych odpłatnie), w przypadku stwierdzenia prób wykorzystania zasobów Serwisów WIK do naruszenia praw i dóbr Użytkownika lub innych osób.

  2.6 WIK przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów WIK w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
  W takim przypadku przetwarzamy dane np. w celu realizacji marketingu bezpośredniego, ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń, zapewnienia sprawności działania Serwisów WIK, w celach analitycznych i badawczych. W żadnym jednak razie nie przetwarzamy w tym zakresie danych osób poniżej 16 roku życia, chyba, że wyraźną zgodę na to przetwarzanie wyrazi ich opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
 3. Wrocławski Instytut Kultury z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem 41/2022 posiadającą NIP 897-190-17-96, REGON 521105750 (zwany dalej: WIK lub Administratorem danych osobowych, lub Administratorem) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników Serwisów WIK jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez WIK, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez WIK, lub podmiot przetwarzający dane na jego zlecenie, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 4. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, przy czym część danych może być podawana w sposób zautomatyzowany poprzez ustawienia urządzeń i narzędzi informatycznych Użytkownika wykorzystywanych do korzystania z Serwisów WIK. WIK każdorazowo informuje Użytkownika Serwisów WIK, które dane są niezbędne do wykonania na jego rzecz konkretnych świadczeń lub umowy. WIK nie wymaga podawania przez Użytkowników danych o szczególnym charakterze – patrz ust. 2 pkt. 1a) powyżej.
III. Uprawnienia Użytkowników Serwisów WIK związane z przetwarzaniem danych
 1. WIK zapewnia realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności, każdemu Użytkownikowi Serwisów WIK przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy dane są przetwarzane oraz do ustalenia Administratora Danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jego szczególną sytuację, jeżeli nawet przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
  • wniesienia do Administratora Danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem zakazu ostatecznego rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy, gdy treść była wyłącznie wynikiem operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym;
  • prawa skargi do organu nadzorczego.
 2. W celu realizacji w/w uprawnień WIK zapewnia Użytkownikom Serwisów WIK możliwości realizacji prawa dostępu do dotyczących jej danych oraz uzyskania następujących informacji obejmujących:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą; • informacje o przekazaniu danych do Państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru gospodarczego).
 3. W celu realizacji w/w uprawnień WIK zapewnia Użytkownikom Serwisów WIK możliwości realizacji prawa żądania do niezwłocznego sprostowania dotyczących ich danych osobowych, które są nieprawidłowe i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 4. W celu realizacji w/w uprawnień WIK zapewnia Użytkownikom Serwisów WIK możliwości realizacji prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, któremu podlega Administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, oferowanych dzieciom poniżej 16 roku życia.

  chyba, że przetwarzanie jest niezbędne:

  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
  • do uzasadnionych prawnie celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu realizacji w/w uprawnień WIK zapewnia Użytkownikom Serwisów WIK możliwości realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający WIK sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • WIK nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie WIK są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 6. W celu realizacji w/w uprawnień WIK zapewnia Użytkownikom Serwisów WIK możliwości realizacji prawa do przenoszenia danych, dające jej możliwość otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła WIK, oraz ma prawo żądać przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy której ta osoba jest stroną; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Z zastrzeżeniem, że wykonanie praw, o którym mowa powyżej, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 7. W celu realizacji w/w uprawnień WIK zapewnia Użytkownikom Serwisów WIK możliwości realizacji prawa do sprzeciwu, w ten sposób, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych realizowanego w celu realizacji zadań publicznych lub prawnie uzasadnionych interesów WIK, w tym profilowania. WIK nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 8. W celu realizacji w/w uprawnień w zakresie prawa do skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych, WIK informuje Użytkowników Serwisów WIK o prawie złożenia Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na czynności przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 9. W celu zapewnienia przez WIK realizacji w/w uprawnień do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, WIK informuje Użytkowników Serwisów WIK, że podczas korzystania z serwisów WIK na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików możliwe jest m. in. zapamiętanie wyborów Użytkownika co do publikowanych treści i przekazów reklamowych. Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył. Plików cookies WIK używa więc w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, np. umożliwiając zapamiętanie ustawień i preferencji. Ponadto używa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Oprócz tego, WIK może zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisów WIK. Pomaga to WIK monitorować i sprawdzać działanie Serwisów WIK. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google lub PBI Gemius, które zbierają dla WIK potrzebne dane. Przeważnie ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Użytkownik Serwisów WIK może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w serwisie WIK usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn serwisów WIK, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych.
 10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Wrocławski Instytut Kultury, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod@instytutkultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu +48 71 71 27 575 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony WIK: Dawid Piekarski, e-mail: iod@instytutkultury.pl, numer telefonu: +48 71 71 27 575
IV. Udostępnianie i przekazywanie danych
 1. WIK informuje Użytkowników Serwisów WIK, że w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu. Podmioty te będą miały prawo do ich przetwarzania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich przetwarzanie na rzecz WIK. Podmiotami takimi mogą być w szczególności:
  • Podmioty świadczące na rzecz WIK usługi w zakresie prowadzenia bieżącej działalności, jak biura rachunkowe i prawne, podmioty utrzymujące infrastrukturę techniczną, przy wykorzystaniu której WIK prowadzi działalność, w tym na której prowadzone są Serwisy WIK;
  • Podwykonawcy usług świadczonych przez WIK;
  • Podmioty biorące udział w Kampaniach reklamowych realizowanych przez WIK, sponsorzy; • Partnerzy WIK – współorganizatorzy konkretnych działań.
 2. WIK informuje Użytkowników Serwisów WIK, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 3. WIK nie planuje przekazywania danych osobowych Użytkowników Serwisów WIK poza Europejski Obszar Gospodarczy.
V. Sugerowane zasady bezpieczeństwa

Dla zwiększenia bezpieczeństwa danych należy pamiętać o korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów; a także korzystaniu ze strony internetowej wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia podanego loginu, hasła lub innych danych.

VI. Zmiana polityki prywatności

WIK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie zmian w tekście lub opublikowanie nowego jej tekstu. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 14 dni od ich udostępnienia.

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.