Menu

Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości

Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości

Raport podsumowujący trwające od lipca 2020 do stycznia 2021 roku badanie 27 instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Gminę Wrocław w latach 2017-2019.

Badanie zostało zrealizowane głównie za pomocą ankiety i wywiadu pogłębionego z dyrektorami i dyrektorkami placówek, jak również ankiety adresowanej do pracowników oraz uczestników działań instytucji. Analizie poddane zostały także sprawozdania merytoryczne i finansowe składane corocznie do Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Zawiera materiał ilościowy i jakościowy obrazujący organizację, modele funkcjonowania, potencjał rozwojowy oraz zagospodarowywanie przestrzeni wartości przez miejskie instytucje kultury. Prezentuje ogólną ocenę instytucjonalnego pola kultury, ale też przedstawia każdą z instytucji osobno. W owiadujemy się w nim m.in. o kondycji finansowej, stanie infrastruktury i wyposażenia, modelu kultury organizacyjnej, potencjale kadrowym, zasobach i rezerwach, a także szansach i barierach rozwojowych.

Ważną częścią raportu są wnioski dotyczące relacji pomiędzy instytucjami i możliwej współpracy między nimi. Zmieniające się pole kultury i ogólnoświatowy kryzys wpływają na funkcjonowanie i postrzeganie instytucji przez innych kulturotwórców – co sprawia, że coraz ważniejszym tematem jest współdzielenie zasobów, kooperowanie i poszerzenie sposobów uczestnictwa kulturze.

Projekt badawczy zrealizował Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Strefy Kultury Wrocław.

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.